Menu

Bestyrelsens ansvarsområder

image

Boldklubbens Formand

Boldklubbens største repræsentant og ansigt udadtil:

Både på banen og i klubhuset

Lede bestyrelsen og bestyrelsesmøderne:

Planlægge / indkalde til bestyrelsesmøder

Planlægge / indkalde til generalforsamlinger:

Aflægge bestyrelsens beretning på boldklubbens generalforsamlinger

Udarbejde budgetter i samarbejde med andre udpegede bestyrelsesmedlemmer (bl.a. kassereren)

Arkivere relevante dokumenter

Beskrive boldklubbens målsætninger i samarbejde med boldklubbens sportslige udvalg

Boldklubbens repræsentant i DBU’s formandsklub

Ansættelser / afskedigelser:

Ansætte / afskedige lønnet arbejdskraft omkring 1. senior i samarbejde med andre bestyrelsesmedlemmer

Ansætte / afskedige lønnet arbejdskraft i vaskeriet

Kontaktperson til kommunen vedr. baner og optimering af baner:

Optimering af baneforhold…, bl.a. kunstgræsbanen

Dialogmøder om A27 med de andre formænd i vores samarbejdsklubber

Udtalelser til presse i samarbejde med andre bestyrelsesmedlemmer

  

John Juul - Næstformand

Supplere formanden i dennes funktioner

Husets mand:

Tager imod idéer til klubbens bygning / konstruktion

Arrangere Bankoaftener for Kæmperne

Kontaktperson for Kæmperne:

Et mellemled mellem Kæmperne og bestyrelsen

 

Claus Jensen – Kasserer

Regnskabsansvarlig:

Give en økonomisk orientering på bestyrelsesmøder

Orientere trænere og ledere om økonomiske spørgsmål

Udarbejde budgetter i samarbejde med formand og andre udpegede bestyrelsesmedlemmer

Udarbejde årsregnskab med resultat og status

Aflægge regnskabsberetning på boldklubbens generelforsamlinger:

Forelægge det kommende års budget på boldklubbens generelforsamlinger

Ansvarlig for Café Røllikes forpagtningsaftale

 

Tonny Juul - Seniorformand

Seniorformand for seniorer, masters og supermasters:

Tager imod henvendelser fra seniorholdene, masters og supermasters

Bringer henvendelserne videre, hvis der er behov for at snakke om henvendelserne andetsteds

Medansvarlig for hjemmesiden:

Lægger nyheder på hjemmesiden for seniorer, masters og supermasters

Deltager ved kontraktforhandlinger med seniortrænerne på 3. og 4. senior

Bemande underafdelingerne på senior med trænere og ledere. Ikke 1. og 2. senior

Afholde møder med trænere og ledere i seniors underafdelinger samt masters og supermasters

Uddanne seniortrænere i samarbejde med klubbens sportslige udvalg

 

Jacob Z. Simonsen - Ungdomsformand

Ungdomsformand for U13-U19:

Tager imod henvendelser fra trænere og forældre på disse årgange

Hvis det er komplicerede henvendelser, bruger ungdomsformanden det sportslige udvalg som sparringspartner

Holder sig opdateret hos seniorformanden (Tonny Juul), om hvordan det går på senior:

Mellemled mellem U19 og senior

Aktiv deltager i klubbens sportslige udvalg og har dermed følgende arbejdsområder:

Rådgiver omkring træning

Medansvarlig for trænerkabalen

Den generelle udvikling i klubben

Træneruddannelse

Baneplans-ansvarlig:

Kampfordeling

Kontaktperson ift. haller om vinteren

Holdtilmelding

Kontaktperson ift. topcenter

Mellemled til A27:

Med i A27-styregruppen

Ambassadør for A27 U15

Sørger for at kommunikere ud til årgangene, hvad A27-styregruppen har snakket om på deres møder

 

Christian Theilgaard – Børneformand og sekretær

Ansat én dag om ugen i Kastrup Boldklub

Børneformand for babybold – U12:

Tager imod henvendelser fra forældre og træner på disse årgange

Hvis det er komplicerede henvendelser, bruger børneformanden det sportslige udvalg som sparringspartner

Deltager - efter behov - ved diverse forældremøder

Guide / vejledning til nye medlemmer i klubben (forældrefolder)

Ansvarlig for forældreudvalget:

Sørger for at forældrene i udvalget er beskæftiget med opgaver

Udarbejde en kalender for fodboldåret

Ansvarlig for to trænerdage i klubben - årligt....

Arrangere to klubfester sammen med klubbens frivillighedsansvarlig

Aktiv deltager i klubbens sportslige udvalg og har følgende opgaver:

Holde den blå tråd "up to date"

I samarbejde med klubbens sportslige udvalg – Indspark fra U17 og U19

Observationer af hvordan vi bruger klubbens blå tråd på børne- og ungdomsholdene

Medansvarlig ift. træneruddannelse

Ansvarlig for trænerkabale

Arrangere sparringsmøder på årgangene babybold - 12 og på U13 - U17

Holder sig opdateret hos Jørgen Tårnstrup om materialesituationen

Ansvarlig for ungtrænerprojektet:

I samarbejde med klubbens frivillighedsansvarlig (Manja Lionett)

Ansvarlig for kontrakter fra Babybold til U19:

Indkald til samtaler med henblik på næste års trænerkontrakter og trænerkabale

Ansvarlig for Five-A-Side turneringen til årsafslutningen

A27:

Deltage i møder med A27 – Ikke styregruppemøder, men andre møder, hvor moderklubbernes bestyrelsesmedlemmer / sportslige ledere er inviteret

Sørger for at kommunikere ud til årgangene, hvad vi har snakket om på A27-møderne

Vedligeholdelse af hjemmeside:

I samarbejde med klubbens ungdomsformand (Jacob Simonsen) og seniorformand (Tonny Juul)

Skriver referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

 

Frivillighedsansvarlig

Frivillighedsansvarlig:

Primæropgaven er at få skaffet flere frivillige til klubben

Rekruttere ungtrænere til klubben:

Medansvarlig for vores ungtrænerprojekt

Ansvarlig for festudvalget:

Planlægger sammen med børneformanden (Christian Theilgaard) to fester om året + trænerdage

Medansvarlig for forældreudvalget:

Sørger for at forældrene i udvalget er beskæftiget med opgaver

Mellemled mellem Storbededagsudvalg og klub:

Spørgsmål fra stævneudvalget tages med videre til bestyrelsen eller administrative medarbejdere

Giver information omkring kampklar

Holdleder for U19

 

Personer udenfor bestyrelsen

 

Anette Palm – administrativ medarbejder

Boldklubbens administrative medarbejder:

Betalinger og bogføring

Medlemsregistrering

Administrere kontingentopkrævning

Børneattester

Tøjbestilling / udlevering af tøj til spillere og trænere

Ansøger om spillerlicenser fra andre klubber

Holder styr på holdkasserne - indbetalinger og udbetalinger

Bestiller varer i Amager Sport

Administrere Tutpenge, samt udbetaler "trænergodtgørelser”

Besvarer mails , som tilgår diverse klub-mailbokse

Sender fakturaer ud fra Kastrup Boldklub til sponsorer mm.

Holder styr på gratisvarekonti

Regnskabsansvarlig for klubbens stævner:

For Crowne Plaza Elite Cup

For Stor Bededagsstævne

Ansvarlig for kluboffice:

I samarbejde med ungdomsformanden (Jacob Z. Simonsen)

Giver information omkring kampklar til medlemmer

Ansvarlig for murstensvæggen:

I samarbejde med Michael fra Kæmperne

 

Jackie Lauridsen - kommune-ansvarlig

Kontaktperson til kommunen vedr. baner og optimering af baner:

Optimering af baneforhold…, bl.a. kunstgræsbanen

Medlem af Crown Plaza-udvalget