Menu

2022, uge 10 - Nyt fra Bestyrelsen

image 2022, uge 10 - Nyt fra Bestyrelsen
John Kenneth Nilsson
13. marts 2022 kl. 15:32

Kære medlemmer og netværk,

Vi vil som lovet fra i år forsøge på at styrke kommunikationen til medlemmer og netværk, med jævnlige opdateringer omkring klubarbejdet, aktiviteter projekter og beslutninger.

 

Tårnby kommune Kultur-og fritidsforvaltningen:
Vor ambition og målsætning er at yderligere styrke og udvikle samarbejdet med Tårnby kommune, herunder de nærliggende skoler og institutioner. Vi mener at det vigtigt at samarbejdet er godt og velfungerende ift. den daglige drift, og udviklingsmulighederne lokalt, for klub og medlemmer fremadrettet.

Vi er meget tilfreds med samarbejdet, og det er vores oplevelse at vi bliver hørt og lyttet til, og at der bliver ageret på vores henvendelser omkring ønsker om tiltag og aktiviteter på klubbens vegne.  

Konkrete eksempler på aftaler indgået i samarbejde med kommunen 2021/22:

 

Officielt anlægsnavn - Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej – Kastrup Park
Ifbm. kommende etablering af klubbens kunstbane og ønsket om at skabe et skaleret ”stadionmiljø” har vi haft et ønske om navngivelse af vores banearealer/anlæg for nem og passende identifikation. Et kort og præcist navn som fint beskriver vores grønne arealer og omgivelser, og som samtidigt henleder opmærksomheden på at det er tale om fodboldbaner (stadion).

Vi har derfor ansøgt om og nu fået bevilget at ”Kastrup Park” kan benyttes som underliggende kalde/stadion navn. Nærmere info om udrulning og officiel navngivelse af vores anlæg følger.

 

Indgangsparti ”Kastrup Park”
Vi har ansøgt om og fået bevilget opførelse af et indgangsparti med tilhørende skiltning ”Kastrup Park” ved hovedindgangen til banerne ved klubhuset. Forventet opførelse 2022. 

 

Reklame- og eksponeringsmuligheder for sponsorer – hegnsbanner
Vi ønsker at tiltrække erhvervssponsorer til Kastrup Boldklub. Den ekstra økonomi som erhvervssponsorater indbringer til Kastrup boldklub skal bl.a. understøtte og finansiere drift og udvikling af hele klubben (alle årgange fra micro til senior). Herunder vores børn og ungdomssatsning, ”det gode og udviklende træningsmiljø” med kvalitetssikring og løbende uddannelse af trænere og tiltrækning af personale.

For at gøre det mere attraktivt for sponsorer og give mulighed for reklameeksponering af sin virksomhed på og omkring vores anlæg, har vi ansøgt om og fået bevilget opsætning af reklamebannere på anlægget.

Vi har allerede landet de første erhvervssponsorater og vi har en klar ambition og forventning om at der løbende kommer flere sponsorer ind, som vil støtte op omkring klubben og dermed pynte med reklamebannere på anlægget.   

Et økonomisk sponsorat af Kastrup Boldklub tilgodeser hele klubben, helt nede fra mikromedlemmer op til senior niveau.

 

Udviklingssamarbejde -2022
Tårnby kommune finansierer et klubudviklingsprojekt i samarbejde med DGI. Der bliver uden omkostning for klubben stillet konsulenter fra bl.a. DGI til rådighed med ekspertise indenfor klubudvikling og forskellige områder.

Kastrup Boldklub nyder godt af projektet, hvor vi ved løbende mødeaktivitet og under projektets gang, kan få nødvendig rådgivning og sparring omkring relevante udviklingsspørgsmål/emner som bestyrelsen vægter.

Fx Frivillighed i foreninger.

 

Status på kunstbane projekt Kastrup boldklub
Vi har respekt for processen og har undervejs lært at der fra Tårnby Kommunes beslutning og bevilling af midler til at banen står klar og kan tages i brug, er forbundet med en række myndighedstilladelser, høringssvar og arbejdsprocesser som tager tid.

Banen har vi ønsket skal anlægges på tværs af nuværende bane 1. En strategisk placering som giver mulighed for fortsat udvikling og udbygning af anlægget over tid.

Tidsplanen er i omgange blevet skudt og revideret grundet vores placering tæt på lufthavnen, hvor der bl.a. skulle indhentes dispensation fra Trafikstyrelsen for opførelse af 6 stk. 18 meter høje lysmaster, samt foretages en VVM screening (miljøkonsekvensvurdering). Lysmastdispensationen er nu i hus.

For gennemførelse af Kastrup Boldklubs årlige og internationale ungdoms stævne Crown Plaza cup, starter anlægsarbejdet op efter stævnet (fra. d. 21.8-22).

Det er vores og Tårnby kommunes forhåbning at anlægget står klar til at tages i brug, uge 43/ultimo oktober i år uge 43 (med forbehold for klagefrist samt VVM screening):  

 

Ny børn og unge strategi i Kastrup Boldklub -22
Christian Theilgaard vores trænerkonsulent og pigeformand er sammen med Allan Ivan Kristensen Microleder, ansvarlig for udarbejdelse af vores nye b/u strategi. Nærmere og mere info. følger.

 

Fodboldskole DBU – Kastrup Boldklub uge 26 & 31
Vi glæder os til igen at arrangere fodboldskolen også i 2022.

  • Uge 26 for piger, årgang 2007-2015.
  • Uge 31 mixed, for både drenge og piger årgang 2007 -2015.

Læs mere på https://fodboldskole.dbu.dk/

 

Crown Plaza elite cup -22 “elite for bredden” 19-21.8-2022
Vi er stolte arrangører af Crown Plaza Cup også i 2022. Stævnet som er nordens største elite dreng/pige ungdomsstævne for årgangene U13- U16, med deltagelse af de største klubber i Skandinavien, samt store europæiske hold som Manchester United, Barcelona, Juventus mfl.

Stævnet som ledes og arrangeres af vores dygtige Crown Plaza team Pia Stanelt, Thomas Møller, Gert Knudsen og Allan Knudsen som er med til at udvikle stævnet som vokser sig større fra år til år og er med til at sætte Kastrup på kortet, samtidigt som det understøtter klubbens økonomi, da overskuddet går direkte i klubkassen til drift og udvikling.

Link til ny hjemmeside for Crowne Plaza Elite Cup

Samarbejdsklub FCK -22
Samarbejdet fortsætter og ambitionen er at få endnu mere ud af samarbejdet i form af udvikling af vores trænere, herunder bl.a. tilpassede årgangsbaserede træningsøvelser/program på tværs af klubben, bl.a. understøttet af vores nye og kommende børn og unge strategi.

 

Holdledere Kastrup Boldklub
Ifbm at vi ønsker at styrke klubben på tværs af årgange og samtidig bedre integrere medlemmer, familie og omgangskreds, har vi startet op et holdledernetværk.

Målsætningen er at nå længere ud til vores medlemmer, og holde vores årgange opdateret på hvad der sker i klubben. På den længere bane ser vi en styrket klub der kører i samme retning, hvor flere gerne vil deltage og bidrage på frivillig basis i mere eller mindre grad.

  • En for alle, alle for en

 

Mange hilsner fra bestyrelsen og på genhør

Claus, Thomas & Thomas, Jacob og John Kenneth