Menu

Vedtægter Kastrup Boldklub 2023

image

Vedtægter for KASTRUP BOLDKLUB

 

 • 1
  Foreningen er en fodboldklub, og dens navn er KASTRUP BOLDKLUB. Klubben er en selvejende institution. Klubben er stiftet den 13. maj 1933. Dens hjemsted er Kastrup i Tårnby Kommune.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

 

FORMÅL

 • 2
  KASTRUP BOLDKLUBs formål er at være en lokal ressource med plads til alle, uanset social baggrund, alder, niveau, talent og ambition. En fodboldklub bygget op omkring socialt ansvar, engagement og stærke fællesskaber, både på og udenfor banen, det sunde, inspirerende og udviklende træningsmiljø med kyndige og engagerede trænere, som kan udvikle spillernes færdigheder og sociale kompetencer, individuelt såvel som kollektivt.

 

ORGANISATION

 • 3
  KASTRUP BOLDKLUB er tilknyttet relevante idrætsforeningers hovedorganisationer, herunder DBU København samt Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI).

Ved stiftelse af et anpartsselskab på senior-plan kan tiltrædelse og udtræden af en sådan overbygning kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Klubben repræsenteres i overbygningen af én repræsentant fra bestyrelsen samt, hvis der er mere end én overbygning, af repræsentanter valgt på generalforsamlingen.

 

MEDLEMMER

 • 4
  Som aktivt og passivt medlem kan optages enhver der støtter KASTRUP BOLDKLUBs formål, og som ikke har noget udeståender med klubben.

Udmeldelse skal ske skriftligt inden den 20. juni eller 20. december.

 

KONTINGENT

 • 5
  Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen beslutte hel eller delvis kontingentfrihed for et medlem. Et medlem, der får efterløn, folke- eller førtidspension, kan efter ansøgning få kontingentet nedsat med op til 50 %.

Enhver kan opnå livsvarigt medlemskab som passivt medlem ved indbetaling af det til enhver tid fastsatte kontingent for passive medlemmer ganget med 10.

Et medlem, der er i kontingentrestance ud over en måned, skal udelukkes fra klubbens aktiviteter. Et medlem der er udelukket, kan først optages som medlem igen, når gælden er betalt. Har et medlem kontingentrestance udover et halvt år, skal bestyrelsen slette medlemmet fra medlemsregistret.

Medlemmet kan først få sit spillercertifikat igen, eller optages som medlem, når gælden er betalt.

Udover disse tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem af klubben eller idømme karantæne, når særlige forhold giver anledning hertil. Et ekskluderet medlem kan få sin sag afprøvet på førstkommende ordinære generalforsamling ved at stille forslag til dagsordenen inden for tidsfristen. Hvis der er mere end 2 måneder til den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

 

BESTYRELSEN

 • 6
  KASTRUP BOLDKLUB ledes af en bestyrelse. Til denne vælger generalforsamlingen formand, næstformand, kasserer og op til i alt 8 menige bestyrelsesmedlemmer.

Lige år vælges formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).

Ulige år vælges næstformand, kasserer og op til 2 menige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).

Hvert år vælges op til maksimalt 4 menige bestyrelsesmedlemmer (for 1 år).

Hvis der på generalforsamlingen ikke findes en formand eller kasserer ved valg, skal bestyrelsesmedlemmerne finde en formand eller kasserer iblandt sig, hvorefter den nye bestyrelse konstituerer sig.

 

Hvis de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke har fundet en formand og/eller en kasserer iblandt sig inden for en måned, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel udelukkende med dette ene punkt på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er i dette tilfælde beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Beslutninger i bestyrelsen skal tiltrædes af et flertal af bestyrelsen.

Klubben tegnes af formand, næstformand og kassereren i forening.

Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere sig selv. Ved en supplering skal der være enighed i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal inden 1. januar godkende et budget for det kommende års indtægter og udgifter for KASTRUP BOLDKLUB. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden og skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder i klubben.

Bestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner vedrørende klubben, herunder også pantsætning af fast ejendom, hvorimod køb og salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan godkende, at bestyrelsesmedlemmer eller ansatte kan råde over netbank til foreningens bankkonti, således, at der er to, der skal godkende i banken.

Det er bestyrelsens ansvar, at der udfærdiges gældende fuldmagter for bankkonti og at disse ledes af en bestyrelse.

For de af bestyrelsen eller generalforsamlingen trufne dispositioner hæfter alene KASTRUP BOLDKLUB.

 

GENERALFORSAMLINGEN

 • 7
  Den ordinære generalforsamling afholdes inden den 15. marts med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisorer
 8. Øvrige valg
 9. Eventuelt

Udover den ordinære generalforsamling kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt – med et varsel på 14 dage med opslag i klubben.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i løbet af en måned, hvis mindst 75 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen ledsaget af en fremstilling og motivering af det/de forslag, der ønskes behandlet.

 

 • 8
  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubbens lokaler.

Hvis medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker genvalg ved den kommende generalforsamling, skal dette anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 9 dage før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen.

Dagsordenen skal indeholde en angivelse af de forslag der ønskes behandlet, og 8 dage før generalforsamlingen henligge til eftersyn på klubbens kontor. Forslag, der ikke er opført på dagsordenen, kan der ikke træffes beslutning om på generalforsamlingen.

 

 • 9
  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør ved simpel stemmeflerhed de forelagte forslag. Dog kræves 2/3 af de fremmødte stemmer til at vedtage ændringer af vedtægterne.

En lovligt varslet generalforsamling er, bortset fra beslutning om klubbens opløsning, beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Et medlem kan kun afgive sin stemme ved personligt fremmøde.

Et medlem kan kun indvælges i bestyrelsen, hvis vedkommende er til stede, eller der på generalforsamlingen kan fremlægges et skriftligt tilsagn underskrevet af vedkommende.

Adgang til generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer over 16 år samt forældre til ungdomsmedlemmer under 16 år. Det kræves dog;

 • at medlemmet ikke er i restance og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingen
 • at kun én forældre møder for et ungdomsmedlem under 16 år, at dette ungdomsmedlem ikke er i restance og har været medlem af klubben i mindst et år
 • at den fremmødte, ikke er bestyrelsesmedlem i en anden fodboldklub på Amager.

 

 • 10
  Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamling, når 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

 

 • 11
  Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Endvidere skal afstemning om et ekskluderet medlem foregå skriftligt.

 

 • 12
  Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Til at revidere klubbens regnskaber vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer, hvoraf den ene skal være regnskabskyndig. Revisorerne skal efter anmodning have udleveret alle oplysninger til bekræftelse af regnskabernes rigtighed.

Senest 14 dage før den ordinære generalforsamling sender bestyrelsen regnskabet for forløbne år til de valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal fremlægges på klubbens kontor 8 dage før den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen forelægges i kopieret form, regnskabet til hver af de fremmødte medlemmer.

 

 • 13
  Under KASTRUP BOLDKLUB er stiftet følgende underafdelinger:

Støtteforeningen Kæmperne stiftet med sportsligt og kammeratligt samvær for øje. Kæmperne er en støtteforening til Kastrup Boldklub, som via deres aktiviteter har til formål at yde støtte til klubbens aktiviteter.

KASTRUP BOLDKLUB's KÆMPERNE er en selvejende forening med egen generalforsamling.

Optagelsesalderen er 18 år.

 

OPLØSNING

 • 14
  Beslutning om KASTRUP BOLDKLUBs opløsning kan kun tages på en særligt indkaldt generalforsamling. Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Ud af halvdelen af de fremmødte skal 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemme for en opløsning.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal til stede, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Beslutningen om opløsning kan tages, hvis der er et kvalificeret flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.

I tilfælde af opløsning skal klubbens midler gå til formål, der kan godkendes som almen velgørende eller på anden måde almennyttige.

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. januar 1985.

Ændringer foretaget på generalforsamlingerne den 10. marts 1987; 8. marts 1988; 6. december 1988; 4. december 1990; 3. december 1991.

Desuden på den ekstraordinære generalforsamling den 26. maj 1992.

De ordinære generalforsamlinger 1. december 1992; 30. november 1993; 14. februar 1995; 11. februar 1997: 2. februar 1998; 9. februar 1999; 14. februar 2000; 12. februar 2003; 14. marts 2006; 12. marts 2008; 10. marts 2009; 3. februar 2010; 9. marts 2011; 9. maj 2012; 12. marts 2013; 5. marts 2015; 9. marts 2023.

Kastrup BoldKlub bruger cookies til at indsamle simpel statistik over brugen af hjemmesiden, til at tilpasse annoncer, og til at vise dig funktioner til sociale medier.
Luk